Gjatë takimit prezantues të projektit “Fuqizimi i rinisë si kampione e barazisë gjinore – Vlerë thelbësore e identitetit evropian”, financuar nga @kongresi_rinor_kombetar, në bashkëpunim me @bashkiatirane në kuadër të programit @tiranaeyc2022, te rinjtë u nxitën:
• Për të ndërmarrë nisma dhe promovuar aktivizmin rinor në komunitetin e tyre.
• Për të kundërshtuar steriotipet gjinore.
•Për të advokuar dhe përkrahur qëndrimet pozitive sociale dhe kulturore që promovojnë BARAZINË GJINORE🚺🚹

#activeyouth #tiranayouthcapital2022 #europianyouthcapital2022 #teyc2022