1. T’i japim “Refleksiones” dhe partnerëve tanë një sfond të mëtejshëm teorik dhe praktik të çështjeve gjinore, në përgjithësi dhe më konkretisht në lidhje me grupet e margjinalizuara, nëpërmjet kërkimit të aplikuar dhe të zyrës, shpërndarjes së informacionit, rrjetëzimit dhe bashkëpunimit në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar.

2. Efekti i ndryshimeve pozitive në nivelin më të lartë ligjor dhe politikëbërës në sferën politike dhe ekonomike për çështje dhe programe nga të cilat përfitojnë gratë dhe familjet e tyre.

3. Përmirësimi i situatës ekonomike dhe sociale të grupeve të margjinalizuara në shoqëri nëpërmjet fuqizimit të grave dhe ofrimit të aftësive dhe mjeteve për të ndihmuar veten dhe komunitetet e tyre.

4. Zhvilloni “Refleksione” në një organizatë efektive dhe efikase, të rrënjosur mirë në shoqërinë shqiptare dhe me fokus qëndrueshmërinë.