Te rinjtë dhe të rejat në bashkinë gjirokastër ndajnë përvojat kundërshtimet ndaj diskriminimit dhe pabarazisë gjinore.
Mirëpritëm sot informacionin për kuadrin ligjor kombëtar kundër diskriminimit dhe pabarazisë gjinore dhe njohuritë për pjesëmarjen e shqiperisë në konventat europiane për një shoqëri me mundësi të barabarta.